Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

 

Nowo powstały Klub Seniora w Gminie Turośń Kościelna, serdecznie zaprasza osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w spotkaniach, które rozpoczynają się o godzinie 12:00 w każdy czwartek w Budynku Świetlicy Wiejskiej w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109.

Szczegóły znajdują się tutaj.

***

ZAPRASZAMY KOBIETY 30+ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE

Szczegółowe informacja znajdują się w zakładce "Nasze projekty"

***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Turośni Kościelnej

przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków:

- wnioski o opłacenie obiadów w kolejnym roku szkolnym 2019/2020 w szkole lub przedszkolu należy składać w okresie wakacyjnym, tj. od 01 lipca 2019r.

- wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego (500+), na nowy okres zasiłkowy 2019/2021,

 • jednorazowego świadczenia z Programu "Dobry Start",

można będzie składać drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) od dnia 01 lipca 2019r. natomiast tradycyjną (w formie papierowej) od 01 sierpnia 2019r.

- wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego,

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,

na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2019 r.

********************************************************************

Druki wniosków można pobrać z naszej strony internetowej lub

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5 pok. nr 5


***

Co się zmieni w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi Programu "Rodzina 500+" (klikając tutaj)

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

 • elektronicznie (online) od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
 • od 1 sierpnia w formie tradycyjnej (w GOPS w Turośni Kościelnej lub listownie - pocztą na adres GOPS, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna).

***

***


***

***

Zapraszamy osoby, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą, do zapoznania się z projektem "NOWY POCZĄTEK"

Informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce "Nasze Projekty"

***

KARTA DUŻEJ RODZINY ZMIANY OD

1 STYCZNIA 2019

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,

 • w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

W jaki sposób rodzic wykazuje, że miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci?

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica dla których wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci. Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie Karty również dla nich. Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku (4. strona wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny". Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia i dziecko w wieku 20 lat, które nie uczy się w szkole lub szkole wyższej).

***

Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością"

W ramach projektu Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH" realizować będzie:

 • Trening aktywności
 • Trening pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Wyjazdowe warsztaty umiejętności życia codziennego
 • Indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne
 • Wsparcie psychoterapeutyczne
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności pracowników ZAZ:

- z zakresu pralnictwa i magla

- z zakresu marketingu i sprzedaży internetowej

 • Szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności osób planujących podjąć zatrudnienie:

- pracownik biurowy

- marketing i promocja

- obsługa stron www

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH" ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok - II piętro- nad pizzerią, w godz. 8:00-16:00.

I tura rekrutacji od 04.01.2019 r. do 24.01.2019 r.

II tura rekrutacji (uzupełniająca) od 25.01.2019 r. do 13.02.2019 r.

III tura rekrutacji (uzupełniająca) od 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Telefony kontaktowe:

Tel. 608 097 022 Tel. 536 839 780

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ON" dostępny jest na stronie www.mydlainnych.pl/zintegrowany-system-wsparcia/

Projekt pn. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9.1 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

***

BEZPLATNE PORADY PRAWNE!!!

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

***

PUNKT KONSULTACYJNY

              Czynny codziennie w godzinach urzędowania.

W każdy ostatni piątek miesiąca  

w godz:15.00 - 17.00 w budynku Urzędu Gminy w 

Turośni Kościelnej pok. nr. 4

Bezpłatnych porad udziela:

Agata Głogowska
psycholog kliniczny

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22 lok. 1
15-082 Białystok
tel; fax. (85) 732 82 20
kom. 510 095 630

Bezpłatne porady prawne

Poniedziałek, Wtorek: 14.00 – 18.00
                    Śro
da: 15.00 – 19.00

Bezpłatne porady :

psycholog, terapeuta
Poniedziałek, Środa: 15.00 – 19.00
                          Sobota: 8.00 – 10.00

 

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM