Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

 

 

 

***

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców
gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces".

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby:

 1. Będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

 2. Będące osobą lub rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

 2. osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 4. osoby nieletnie,

 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 6. osoby z niepełnosprawnością,

 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,

 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,

 9. osoby niesamodzielne;

 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

 11. osoby korzystające z PO PŻ.

 

* W ramach wsparcia towarzyszącego udział w projekcie wezmą członkowie otoczenia Uczestnika Projektu (otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu osoby z otoczenia (w tym członkowie rodzin) zaproszeni zostaną do udziału w formach wsparcia tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (określonych w punkcie 2 a-k), w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Projekt oferuje:

 1. doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

 2. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:

 • koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);

 • stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych
  w wysokości do 800 zł (jednorazowo);

 • pokrycie kosztów dojazdu.

 1. płatne 3 miesięczne staże zawodowe:

 • stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,

 • dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;

 • dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu - 1 000,00 zł/m-c.

ZAPRASZAMY DOZAPONANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, KTÓRA JEST DOSTĘPNA W ZAKŁADCE Druki do pobrania

Rekrutacja trwa od 01.01.2017 do 28.02.2017 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

***

***

 

 

 

***

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM