Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1) złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierająca do Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;

2) wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

3) uzyskać pozytywną opinię kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;

4) podpisać umowę w sprawie zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

Istnieje problem alkoholowy

Nie ma stałego źródła utrzymania

Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Asysta rodzinna

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci:

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga odnaleźć to, co dobre w rodzinie, a także podpowiada gdzie rodzina może uzyskać wsparcie

 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców

 • pomaga w codziennej organizacji dnia w znajdowaniu sposobów spędzania wspólnego czasu

 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowego

 • doradza jak zarządzać pieniędzmi

 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka

 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz załatwiać sprawy urzędowe

 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji

 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę

 • chroni przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych

 • odwiedza rodzinę w jej domu, czasami towarzyszy członkom rodziny w załatwieniu spraw urzędowych

 • pomaga rodzinie rozwiązywać problemy oraz doradza w trudnych sytuacjach.

Asystent rodziny współpracuje z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz rodzin w celu poprawy ich sytuacji, a przede wszystkim, aby dzieci były bezpieczne i dobrze się czuły w rodzinnym domu.

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM