Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program ma również przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Z usług asystenta będą mogły skorzystać:
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na:
wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacje, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
załatwianiu spraw urzędowych;
nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury;
wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługa asystenta może być realizowana 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Usługi asystenta mogą świadczyć:
osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w takich kierunkach jak: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej.
osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.