Dodatek elektryczny


Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku wprowadza się  dodatek elektryczny, jako narzędzie  stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Wysokość dodatku elektrycznyego

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych będzie wynosiła:

 1. 1000 zł zgodnie z art. 30 ust. 1
 2. 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh zgodnie z art. 30 ust. 2 (do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające złużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.)

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym zamieszkującym pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 • gospodarstwom domowym, które nie korzystały i nie korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej
  niż 996,60 zł brutto za tonę.

Terminy

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem tj.: aplikacji mObywatel lub platformy ePUAP.

Za pośrednictwem platformy ePUAP:

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.