Pomoc osobom bezdomnym - Akcja Zima


Pomoc osobom bezdomnym

Widzisz osobę bezdomną, nie bądź obojętny, zareaguj, pomóż, zgłoś

 • Pracownikowi socjalnemu  
 • Policji tel. 997
 • Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999                   
 • Straży Miejskiej  tel. 986
 • Wybierz numer alarmowy tel. 112

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych  800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

a także do następujących placówek:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 7445 027 lub 85 7445 028

 • Ośrodek dostępny jest całodobowo, dysponuje liczbą 15 miejsc hostelowych (możliwość dostawienia 2 łóżek) dla kobiet (także z dziećmi) będących w sytuacji kryzysowej spowodowanej przemocą w rodzinie, żałobą, katastrofą itp.
 • Formy pomocy: poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne, udział w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie, warsztat „Szkoła dla rodziców”, dzieci mogą skorzystać z udziału w grupie socjoterapeutycznej oraz Treningu Umiejętności Społecznych
 • Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kuchni, pralni, pokoju relaksacyjnego, łazienki, toalety, w razie potrzeby istnieje dostęp do Internetu
 • Maksymalny czas pobyt w OIK do 3 miesięcy

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ul. Warszawska 47, tel.  85 7328 907

 • Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie IX - IV, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz. 1300 (jadłodajnia może przyjąć 50 osób)
 • Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 1510 – 1810 (dyżur terapeuty uzależnień)
 • Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w   godz. 900 – 1300, pralnia czynna w środy o godz. 900 – 1300
 • Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300 (w świetlicy może przebywać 50 osób)
 • Grupa wsparcia dla osób bezdomnych w środy godz. 930 – 1130
 • Dyżury kuratora sądowego w czwartki o godz. 1100

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200) tel. 85 7412 882

 • Stołówka dla kobiet i mężczyzn: wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym, po uprzednim zakwalifikowaniu (nie więcej niż 35 osób) w dni robocze w godz. 1200 – 1400
 • Wydawanie odzieży, bielizny, obuwia w dni robocze w godz. 1200 – 1400

Fundacja „SPE SALVI” ul. Warszawska 50, tel. 85 7320 134 lub 790 671 995

 • Centrum Sreetworkingu czynne: poniedziałek - piątek w godz. 900 – 1300
 • Streetworking - docieranie do osób bezdomnych w ich miejscu przebywania, interwencje, rozmowy wspierające, pomoc, rzecznictwo w urzędach, instytucjach, szpitalach, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania, instytucji pomocowych
 • Wsparcie terapeutyczne z zakresu uzależnień - środa w godz. 900 – 1300
 • Porady prawne - środa w godz. 900 – 1300

Noclegownia Mężczyzn Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9, tel. 85 6750 906 lub 664 762 880

 • Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc
 • Noclegownia doraźna czynna jest: od X do III w godz. 1800 – 800 oraz od IV do IX w godz. 1900 – 700 – 30 miejsc. Osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godz. 2130
 • Noclegownia całodobowa zapewnia 3 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów
 • Noclegownia doraźna - formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z   sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju
 • Wydawanie posiłków regeneracyjnych osobom spoza Noclegowni od poniedziałku do piątku w godz. 1530 – 1900, możliwość korzystania z łaźni: wtorek i czwartek w godz. 1000 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia w miarę posiadanych środków i potrzeb
 • Noclegownia zapewnia pomoc specjalistów: gabinet konsultacji pielęgniarskiej, doradca zawodowy, zajęcia aktywizująco-integracyjne, opieka duszpasterska

Noclegownia Kobiet Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Raginisa 55, tel. 85 675 09 50 lub 664 762 880

 • Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi
 • Placówka czynna: w okresie X – III w godz. 1800 – 800, a w niedziele, święta lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo w okresie IV – IX w godz. 1900 – 700
  Bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 2130
 • Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy, pralni oraz suszarni

Ogrzewalnia – Noclegowania - Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 76, tel. 500 191 198 lub 85 674 87 17

 • Ogrzewalnia dla mężczyzn całodobowa, dysponuje 50 miejscami pobytu oraz 16 miejscami noclegowymi, posiłki: śniadanie 730, obiad 1330, kolacja 1830
 • Możliwość skorzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży, skorzystania z komputera we wtorki o godz. 1600 – 1900, otrzymania informacji nt. dostępnych form pomocy dla osób bezdomnych
 • Dyżur pracownika socjalnego w środy, czwartki, piątki w godz. 800 – 1600
 • Porady psychologa wtorek 800 – 900, środa 1500 – 1700, czwartek 800 – 1300 oraz 1600 – 1900, piątek 800 – 1400
 • Spotkania motywujące do porzucenia szkodliwego stylu życia wtorek godz. 1600
 • Opieka duszpasterska
 • Noclegownia dla kobiet i mężczyzn – 32 miejsca noclegowe
 • Schronisko dla osób bezdomnych niesamodzielnych – 18 miejsc, skierowanie na podstawie decyzji MOPR

Noclegownia dla mężczyzn w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku, ul. Zaściańska 84, tel. 85 7433 998 lub 85 7433 997

 • Noclegownia funkcjonuje jedynie w okresie zimowym, w czasie ostrych mrozów, posiada do dyspozycji 20 miejsc
 • Możliwość noclegu tylko dla mężczyzn w godz. 1900 – 700 (przyjmowanie w godz. 1900 – 2300)
 • Możliwość wypicia gorącej kawy, skorzystania z prysznica, toalety, a w umotywowanych przypadkach z porady lekarskiej

Noclegownia Fundacji Dialog, ul. Kolejowa 26 A, tel. 85 742 40 90 lub 608 869 171 lub 664 762 880

 • Fundacja prowadzi w Białymstoku Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla następujących osób:
 • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin, samotnych matek i ojców z dziećmi,
 • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców.  Rodziny korzystające ze schronienia w placówce są pod stałą opieką opiekuna i pracownika socjalnego, których zadaniem jest wsparcie we wszelkich pojawiających się trudnościach w uzyskaniu samodzielności.

Noclegownia Ośrodek Readaptacji dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku, ul. Świętojańska 2 A, tel. 85 732 24 12 lub 602 577 424

 • Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)
 • Przyjęcie do placówki (w godz. 900 – 1700) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia w godz. 600 – 2200
 • Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami
 • Formy pomocy: pobyt całodobowy - nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia
 • Pedagog, pracownik socjalny; poniedziałek - piątek w godz. 800 – 1800, terapeuta uzależnień środa w godz.1530 – 1700 , dyżury kuratorów zawodowych 1700 – 2000; opiekun bezdomnego w godz. 2200 – 600 (wolontariusz) oraz 600 – 2200
 • Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700 , w tym gorące posiłki w godz. 1300 – 1400

Centrum Pomocy „Samarytanin” ul. Kolejowa 26, tel. 85 722 25 21

 • wydawanie paczek żywnościowych: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w   godz. 900 – 1500; Wydawanie odzieży: czwartek w godz. 1200 – 1700

Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91

 • Wydawanie odzieży w dni robocze w godz. 900 – 1100

 

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach na terenie województwa podlaskiego

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Miejsce prowadzenia rejestru:

     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439665

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach plik do pobrania

 

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.