Program 500+


https://empatia.mpips.gov.pl/Składanie wniosków on-line jest możliwe za pośrednictwem portalu


Wniosek o to świadczenie należy składać raz na dany okres świadczeniowy (obecnie obowiązujący trwa od 01.07.2021 r. do 31.05.2022 r.) w formie elektronicznej lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

 Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności: świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z w/w ustawą świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Sprawy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z regionu powiatu białostockiego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego rozpatruje: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, więcej w tym linku: https://puw.bip.gov.pl/ps-uslugi/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego.html

Szczegółowe informacje na temat Programu 500+ znajdziecie Państwo na stronie Minsterstwa Pracy i Polityki Społecznej w tym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Akty prawne:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019 poz. 2407)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. 2019 poz. 1179)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. 2019 poz. 1177)

Wnioski na nastepny okres świadczeniowy (2021/2022) można będzie składać szybko i wygodnie
drogą elektroniczną m.in. za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a także Platformy Usług Elektronicznych ZUS – już od 1 lutego 2021 r., a także drogą tradycyjną (np. drogą pocztową) – od 1 kwietnia 2021 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

poniedziałek: w godzinach 8:30 do 16:30
od wtorku do piątku: w godzinach od 07:30 do 15:30

Adres pocztowy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

tel. (85) 715 80 19

 

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.