Refundacja podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym


Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT gdy:

 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł ( w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (w gospodarstwie domowym wieloosobowym).

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

Ważne!

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30.06.2024 r.

Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych lub nie później do dnia 30 września 2024 r.

Wnioski o refundacje podatku VAT  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 30.06.2024 r.;
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania refundacji podatku VAT, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o refundacji podatku VAT na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku
o refundację podatku VAT, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości odebrania informacji
o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Jak złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

Wnioski o refundacje podatku VAT można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platforma ePUAP;
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej: poniedziałek 830-1630, wtorek-piątek 730-1530;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego zachęcamy w pierwszej kolejności do wykorzystania w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub platformy EPUAP.

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Wejśc na stronę https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true i podpisać dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego.
 4. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
 5. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany i podpisany wniosek w formie załączników.
 6. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 • Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 85 7158019.