Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie?

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz załącznik do wniosku.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

  1. Udaj się do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z miejscem zamieszkania - Gmina Turośń Kościelna)

  1. ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

i złóż wniosek.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w GOPS w Turośni Kościelnej.

Świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Jest również możliwość złożenia wniosku (z załącznikami) przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Nowe terminy składania wniosków:

  • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r., dotyczące obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL, składa się do 15 lipca 2022 r.
  • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r., składa się do 31 lipca 2022 r.
  • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r., składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.)

    Ważne!

    Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Pliki do pobrania