Zasady przyjmowania KDR


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny:

 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
 2. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 3. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
      a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku
          szkolnego,
      b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku
      - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z
      oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
 4. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

***************///************* 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny:

 1. Karta oraz jej duplikat sa przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
 4. składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
  1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość
  2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
  5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
  6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 5. W przypadku cudzoziemców, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
 8. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie dokumentów.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.