Zespół Interdescyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE.pdf

 

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego - w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. W Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej działa Punkt Konsultacyjny w pokoju kierownika GOPS, gdzie każdy mieszkaniec gminy może przyjść w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8:30 do 16:30, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30 i uzyskać pomoc oraz wsparcie.

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- kuratorów sądowych

czasami również:
- prokuratorów,
- przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
- integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Placówki udzielające pomocy:

 

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

Adres mailowy

1

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZY PCPR W BIAŁYMSTOKU

UL. SŁONIMSKA 15/1

15-028 BIAŁYSTOK

(085) 732-27-33

pcpr.bialystok@interia.pl

2

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

UL. BIAŁOSTOCKA 5

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

(085) 715-80-18

(085) 715-80-19

gops@turosn.pl

 

3

DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM

MIESZKANIA CHRONIONE

16-060 ZABŁUDÓW

(085) 717- 71-35

(085) 717- 71-34

501-277-120

anna.zieniewicz@poczta.onet.pl

4

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU

UL. SŁONIMSKA 15/1

15-028 BIAŁYSTOK

85 732 27 35

85 732 17 72

85 732 24 46

85 740 39 65

85 740 39 09

 pcpr.bialystok@interia.pl

5

KOMISARIAT POLICJI W ŁAPACH

UL. GŁÓWNA 5

18-100 ŁAPY

(085) 715 82 00

 

6

PRZYCHODNIA LEKARSKA NZOZ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

UL. BIAŁOSTOCKA 7

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

(085) 6505-279

 

7

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

UL. BIAŁOSTOCKA 5

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

(085) 715-80-18

gops@turosn.pl

 

8

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU

IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

UL. MICKIEWICZA 103

15-950 BIAŁYSTOK

(085) 66-56-510

boi@bialystok.sr.gov.pl

9

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „DROGA”

UL. PROLETARIACKA 21

15-100 BIAŁYSTOK

(085) 652-47-17

 

10

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

UL. STORCZYKOWA 5

15-644 BIAŁYSTOK

(085) 663-56-76

 

11

GRUPA RODZINNA AL - ANON „WENUS”

UL. ZAMBROWSKA 24

16-001 KLEOSIN

(BUDYNEK KSIĘŻY WERBISTÓW, WEJŚCIE BOCZNE Z LEWEJ STRONY)

 

SPOTKANIA– WE WTORKI GODZ. 18.00

 

www.al-anon.org.pl

 

(STRONA INTERNETOWA)

12

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ NZOZ BIAŁYSTOK

UL. SUKIENNA 11 A

15-881 BIAŁYSTOK

(085) 740-45-50

 
 
Siedziba zespołu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
Adres:
Turośń Kościelna
 ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel. 85 715-80-18
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Marlena Banel