Zespół Interdescyplinarny


Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego - w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

 • Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Policji,

 • oświaty,

 • ochrony zdrowia,

 • organizacji pozarządowych,

 • kuratorów sądowych

czasami również:

 • prokuratorów,

 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
Siedziba zespołu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
Adres: Turośń Kościelna
             ul. Białostocka 5
             18-106 Turośń Kościelna
             tel. 85 715-80-18
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Marlena Banel