Dokumenty do pobrania


Podanie o wydanie zaświadczenia pobierz

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania pobierz

POMOC SPOŁECZNA:

Podanie o pomoc pobierz

Oświadczenie  pobierz

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie/wynagrodzeniu pobierz

Wniosek o zmianę numeru konta pobierz

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej pobierz

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie pobierz

Wniosek o zmianę numeru konta do wypłaty świadczeń pobierz

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - NIEBIESKA KARTA B pobierz

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego pobierz 

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  pobierz 

       Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.  pobierz

DODATEK OSŁONOWY
       Wniosek o dodatek osłonowy pobierz

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Wniosek o dodatek mieszkaniowy pobierz

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(Wnioski do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, ul. Waryńskiego 32A):

Wniosek o wydanie orzeczenia dzieci (do 16-go roku życia) pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia dorośli (powyżej 16 roku życia) pobierz

Zaświadczenie lekarskie pobierz

 

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi pobierz