Klub Seniora


Witamy na stronie Klubu Senior+

 

Klub Senior+ w Turośni Kościelnej funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (M.P.2021.10)

Cel działania Klubu:
Klub Senior+ w Turośni Kościelnej to miejsce spotkań mieszkańców gminy Turośń Kościelna w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu Senior+ w Turośni Kościelnej jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

 

Oferta Klubu:
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

  •  stałych sekcji,
  •  warsztatów tematycznych,
  • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogółnodospnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
  • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Samorząd uczestników Klubu:
Samorząd uczestników reprezentuje Rada Klubu Senior+ w Turośni Kościelnej, której kadencja trwa 12 miesięcy.