Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"


Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023

Program "Posiłek w szkole i w domu", skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.


Składa się z trzech modułów:
I moduł - wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży;
II moduł - dla osób dorosłych;
III moduł - zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem możliwość kontroli nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków.

Uczestnictwo gmin w Programie jest dobrowolne. Z oferty mogą jednak skorzystać wszystkie samorządy gminne, które będą realizować to zadnie przy niewielkim udziale własnym środków finansowych. Samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych również mogą otrzymać dodatkowe 5% na pokrycie kosztów tego dowozu.

Dotacja oraz jej wysokość, przyznawana przez wojewodę na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określona jest w umowie o udzielenie dotacji.