Pomoc obywatelom Ukrainy


Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci:

 1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowe.

Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (lub poniżej). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • aktualny adres pobytu w Łapach.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miejski)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer polskiego konta bankowego.
 1. Świadczeń rodzinnych, odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (wzory wniosków i oświadczen pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy) :
 2. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 4. Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.
 5. Świadczeń z pomocy społecznej:
 6. świadczenia pieniężne, w szczególności:
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy na żywność lub posiłek
  • zasiłek stały
 7. świadczenia niepieniężne, w szczególności:
 • posiłek
 • praca socjalna
 • poradnictwo specjalistyczne

Ponadto osoby uprawnione mogą skorzystać:

 1. ze świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,