Pomoc społeczna


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń.

Kto może uzyskać pomoc społeczną?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- osobom posiadającym obywatelstwo polskie,

-uprawnionym cudzoziemcom, przy czym muszą one zamieszkiwać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są warunki uzyskania pomocy?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom samotnym i rodzinom, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
Od 1 stycznia 2023 r. kryteria dochodowe wynoszą:

• dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł,

• osobie w rodzinie - 600 zł,

• rodzinie - 600 zł x liczba członków rodziny.

Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania.


Jednocześnie muszą wystąpić powody uzasadniające przyznanie pomocy, np.:

• bezrobocie,

• niepełnosprawność,

• długotrwała lub ciężka choroba,

• przemoc w rodzinie,

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

• bezdomność.

• sieroctwo,

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

• zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.