Zespół Interdescyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej


POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ.pdf

 

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego - w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. W Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej działa Punkt Konsultacyjny w pokoju kierownika GOPS, gdzie każdy mieszkaniec gminy może przyjść w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 8:30 do 16:30, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30 i uzyskać pomoc oraz wsparcie.

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- kuratorów sądowych

czasami również:
- prokuratorów,
- przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
- integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  • Kierowanie osób stosujących przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych/psychologiczno-terapeutycznych: podgląd(1)  podgląd(2)
  • Placówki udzielające pomocy: podgląd 
  • Podmioty realizujące programy korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową w woj. podlaskim - 2024 r.    podgląd
Siedziba zespołu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
Adres:
Turośń Kościelna
 ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel. 85 715-80-18
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Marlena Banel