Projekty BOF


Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” przesyła informacje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. „Mieszkalnictwo wspomagane”.

W ramach realizowanego projektu dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
• możliwość czasowego zamieszkania w świeżo wyremontowanym i kompletnie wyposażonym mieszkaniu wspomaganym;
• zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób:  
   - opiekuna mieszkania,
   - asystenta osobistego,
   - psychologa,
   - psychiatry.

Wsparcie będzie realizowane w trzech etapach:
• etap dopasowania - warsztaty diagnozujące w Białymstoku oraz poza Białymstokiem,
• etap treningowy - określenie celów oraz indywidualnego planu działania; usługi asystenckie z użyciem metody treningu aktywności w mieszkaniach wspomaganych, przy wsparciu kadry specjalistów,
• etap usamodzielnienia - realizacja celów określonych na etapie treningowym
• w mieszkaniach wspomaganych zawartych w indywidualnym planie usamodzielnienia przy wsparciu kadry specjalistów.

Projekt jest adresowany do:
- osób pełnoletnich,
- zamieszkałych na terenie gmin: Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów,
- posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok – II piętro- nad pizzerią, w godz. 8:00-16:00.

I tura rekrutacji potrwa od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 602 740 200

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mieszkalnictwo wspomagane” dostępny jest na stronie: https://mydlainnych.pl/mieszkania-wspomagane-2021-2023/

Projekt pn. „Mieszkalnictwo wspomagane” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9.4 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.

Celem Projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych dla 10 (7K, 3M) osób z niepełnosprawnościami w okresie 01.05.2021 r. – 30.04.2023 r.
 
ulotka w formacie pdf
 
****
 

„Centrum Reintegracji Rodziny”

Okres realizacji: KWIECIEŃ 2021 – GRUDZIEŃ 2023 (3 LATA)

Obszar realizacji: województwo podlaskie na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. z gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów

Realizatorzy: Fundacja Dialog Białystok, Fundacja Wspierania Rodzin “Korale” Warszawa, Fundacja Wspierania Rodzin i Społeczeństwa „ISKRA” Białystok

 1. Cele :
  Celem głównym projektu jest usamodzielnienie 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci, 80 K., 40M) z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie oraz przygotowujący do samodzielnego wychowania pieczy zastępczej z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. z gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, dzięki zabezpieczeniu. i wyrównaniu dostępu do usług terapeutyczno-pomocowych.-reintegracyjnych. do 31.09.2023.
 2. Wzrost efektywności i profesjonalizacji kadry instytucji wspierania rodziny i pieczy, rodziców zastępczych, dzięki nabyciu nowych kwalifikacji, wdrożeniu modelu współpracy  przez 70 pracowników/wolontariuszy (60k, 10M) do 30.09.2023.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zapobieganie umieszczeniom dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych a także pomoc w odzyskiwaniu dzieci (powrót do biologicznych rodziców) dzieci już umieszczonych w pieczy na terenie BOF
 2. Odbudowanie rodzin poprzez przywrócenie ról opiekuńczo- wychowawczych i kompetencji  rodziców biologicznych i zastępczych w tym wykorzystanie treningowe  mieszkania do reintegracji i videotreningu, pracę mentoringową,
 3. 3. Prowadzenie bezpiecznego miejsca spotkań (1 mieszkanie) dla dzieci i rodziców/krewnych z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze  lub z pieczy zastępczej,  którym ustawa/Sąd/mediator  wyznaczył kontakty poza miejscem zamieszkania lub pobytu dla min 36 osób
 4. Współprowadzenie 4 mieszkań reintegracji dla i z rodzinami (współudział) z dziećmi osób zagrożonych bezdomnością  bezdomnych i jednocześnie przeżywających  trudności  opiekuńczo- wychowawcze dla min 25 osób (10 rodzin) – zapewnienie bezp. soc. i czasu na monitorowany powrót do społ.
 5. Wsparcie systemowe rodziców zastępczych poprzez: wzmocnienie kompetencji w Klubie Pieczy Zastępczej, udział w szkoleniach i konsultacjach, mentoring na rzecz dzieci z pieczy prowadzenia miejsca opieki wytchnieniowej (1 mieszkanie) dla dzieci.
 6. Przygotowanie do samodzielnego wychowania pieczy zastęp. poprzez pracę w postaci mentoringu będącego formą wsparcia rozwoju wychowawczego i przygotowujące do usamodzielnienia  dla min 30 osób.
  DEKLARACJA CRR DOROŚLI
  DEKLARACJA CRR DZIECI