Świadczenie rodzicielskie


Składanie wniosków on-line jest możliwe za pośrednictwem portalu


Od dnia 1 stycznia 2016r. na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1217) zostaje wprowadzone nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie.

  • Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. 
  • Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosić będzie 1000 zł miesięcznie i nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Przysługiwać będzie przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. 
  • Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia dziecka (...), jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia (...) dziecka, (...). W przypadku złożenia wniosku po terminie,(...), prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.