Usługi opiekuńcze


Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu. Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:

1) ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,

2) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy,

3) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,

4) posiadane środki finansowe w budżecie Gminy na ten cel.

Usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji administracyjnej szczegółowo określającej:

  1. okres, wymiar i zakres świadczonych usług,

  2. aktualnie obowiązującą cenę godziny usług,

  3. odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę za ich realizację,

  4. miejsce świadczenia.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 3. ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Uchwała Rady Gminy ws. szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze tutaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej współpracuje z firmą CUSTOS świadczącą usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, obłożnie chorymi, niesprawnymi z uwagi na wiek.