Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ
 NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
na terenie Powiatu Białostockiego

Kto może skorzystać?
Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Co obejmuje ?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. przeprowadzenie mediacji;
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać w Punkcie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
w każdy poniedziałek i czwartek, a także w punktach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej (w Michałowie, Choroszczy i Juchnowcu Kościelnym) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i w indywidualnie ustalonym terminie.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • - Budynek Poradni w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1
 • (poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)
 • - Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15
 • (poniedziałek 11:00 - 15:00, wtorek – piątek 9:00 - 13:00)
 • - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21
 • (poniedziałek 8:00 - 12:00 czwartek 8:00 - 12:00)
 • - Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8
 • (wtorek 9;00 - 13:00)
 • - Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14a
 • (środa 9:00 - 13:00, piątek 9:00 - 13:00)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • - Zabłudów, ul. Mickiewicza 5
 • (piątek 8:00 - 12:00)
 • - Michałowo, ul. Leśna 1
 • (środa 8:00 - 12:00)
 • - Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25
 • (poniedziałek 9:00 - 13:00) 
 • - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17
 • (wtorek 11:00 - 15:00, czwartek 10:00 - 14:00)

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • - Choroszcz, ul. Sienkiewicza 42
 • (poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)
 • - Budynek Poradni w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1
 • (poniedziałek - środa 12:30 -16:30, czwartek - piątek 8:00 -12:00)

 

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 533 330 857 w godzinach:  
poniedziałek 8:00 - 16:00   wtorek – piątek 7:30 - 15:30 
e-mailowo: 
m.szerenos@st.bialystok.wrotapodlasia.plm.wiszniewska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/podlaskie/bialostocki

*************