Dołącz do Klubu Seniora


Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

  •  stałych sekcji,
  •  warsztatów tematycznych,
  • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogółnodospnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
  • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Przyjęcie do Klubu Senior+ w Turośni Kościelnej wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ w Turośni Kościelnej wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.