Wspieranie rodziny


Rodziny wspierające

 

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w oparciu o art. 29 ust.1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.)

Zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1) złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierająca do Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;

2) wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

3) uzyskać pozytywną opinię kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;

4) podpisać umowę w sprawie zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • Istnieje problem alkoholowy
 • Nie ma stałego źródła utrzymania
 • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
 • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
 • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
 • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej (podgląd)

 

Asysta rodzinna

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci:

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga odnaleźć to, co dobre w rodzinie, a także podpowiada gdzie rodzina może uzyskać wsparcie
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców
 • pomaga w codziennej organizacji dnia w znajdowaniu sposobów spędzania wspólnego czasu
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowego
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz załatwiać sprawy urzędowe
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę
 • chroni przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych
 • odwiedza rodzinę w jej domu, czasami towarzyszy członkom rodziny w załatwieniu spraw urzędowych
 • pomaga rodzinie rozwiązywać problemy oraz doradza w trudnych sytuacjach.

Asystent rodziny współpracuje z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz rodzin w celu poprawy ich sytuacji, a przede wszystkim, aby dzieci były bezpieczne i dobrze się czuły w rodzinnym domu.

 

Nieodpłatne warsztaty i szkolenia skierowane m.in. do dzieci, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziców pieczy zastępczej: