Jak zostać rodziną zastępczą?


Jak zostać rodziną zastępczą?

Wymagania w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 42 ustawy)

 

Jeżeli jesteś mieszkańcem Powiatu Białostockiego, zainteresowanym pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Procedura kwalifikacyjna zaczyna się od kontaktu z pracownikiem Działu ds. pieczy zastępczej i złożenia pisemnego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację osobistą, rodzinną i majątkową kandydatów.

Należy przygotować:

  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – odpis skróconego aktu małżeństwa,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • potwierdzenie posiadania stałego źródła dochodów (np. zaświadczenie z zakładu pracy, PIT),
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego – potwierdzenie, że kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Białymstoku, tel./fax 85 74 59 207),
  • dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej.

Konieczna będzie wizyta pracowników PCPR w miejscu zamieszkania, w celu ustalenia czy kandydaci zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Obowiązkowe jest też spotkanie z psychologiem, który sprawdzi predyspozycje
i motywacje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które spełnią powyższe warunki i otrzymają pozytywną opinię psychologa, kierowane są na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W zakresie szkoleń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodki Adopcyjne w Białymstoku i Łomży oraz Fundacją DIALOG w Białymstoku, posiadającymi programy szkolenia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny.