Nieodpłatna pomoc prawna


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

na terenie Powiatu Białostockiego

 

Kto może skorzystać?

Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Co obejmuje ?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje?

 

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywającychj na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem  przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma o w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4. przeprowadzenie mediacji;

5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać w Punkcie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w każdy poniedziałek i czwartek, a także w punktach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej (w Michałowie, Choroszczy i Juchnowcu Kościelnym) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i w indywidualnie ustalonym terminie.

 

Gdzie można uzyskać pomoc?

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat Białostocki:

Białystok - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok,

Poniedziałek: 1100 - 1500

Wtorek – Piątek: 900 - 1300

Łapy - Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy,

Poniedziałek: 1100 - 1500

Wtorek – Piątek: 900 - 1300

 

W powyższych punktach porady prawne udzielane są w poniedziałki, wtorki i piątki przez Radców Prawnych, a w środy i czwartki przez Adwokatów.

Wasilków –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21 , 16-010 Wasilków

Poniedziałek: 800 - 1200

     Środa: 800 - 1200

     Piątek: 800 - 1200

Tykocin – Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

Wtorek: 900 - 1300

     Czwartek: 900 - 1300

 

W powyższych punktach porady prawne udzielane są w poniedziałki, wtorki i środy przez Radców Prawnych, a w czwartki i piątki przez Adwokatów.

 

 

 

Punkty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

Michałowo - Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

     Poniedziałek - Piątek: 900 - 1300

Porady prawne udzielane są przez magistra prawa.

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Choroszcz - ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz.

Poniedziałek - Wtorek: 800 - 1200

Środa: 1230 - 1630

Czwartek - Piątek: 800 - 1200

Juchnowiec Kościelny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2,

16-001 Księżyno.

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 1230 – 1630

Środa, Piątek: 800 - 1200

 

W powyższych punktach poradnictwo obywatelskie jest prowadzone przez Radców Prawnych.

 

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 519 314 080 w godzinach:

poniedziałek 800 - 1600 wtorek – piątek 730 - 1530

lub e-mailowo: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, i.rapicka@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, może odbywać się także poza punktem, w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po umówieniu terminu wizyty.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które po umówieniu terminu wizyty zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 j.t.) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.