Zmiana zasad przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy


Zmiana zasad przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy od dnia 1 lipca 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej informuje, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wchodzi  w życie ustawa  z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r.  poz. 854), która wprowadza następujące zmiany:

  • Przedłużenie do dnia 30 września 2025 r. legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przedłużenie terminu legalnego pobytu powoduje, że przedłużeniu ulega także prawo obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością.

  • Uchylenie od dnia 1 lipca 2024   art. 13 ustawy zmienianej czyli wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

  • Uchylenie od dnia 1 lipca 2024 r. art. 31 ustawy zmienianej czyli wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL w wysokości 300 zł na osobę.